Gràfiques Vilanova

Igualada

Web: www.grafiquesvilanova.com
Consum anual: 55.700 kWh

Generació fotovoltaica

34.159,50 kWh

61% del consum

Autoconsum efectiu

27.327,60 kWh

80% del consum

Excedents

6.831,90 kWh

20% del consum

Reducció de la despesa

64%

Amortització del sistema

4,6 anys

Disseny, pre impressió i impressió d’altaqualitat. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a divendres de 8:00h a 16:00h. Elements de consum: aparellsinformàtics, maquinaria d’impressió ioperacions derivades, il·luminació iclimatització.

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd’origen elèctrics, millora de la RSC del’empresa reduint la petjada de carboni.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica a la coberta dellocal industrial. Recerca de la reducció deles emissions de CO2 i reducció de ladespesa.

PROJECTE

Potència pic: 21.750 kWp.
Potència nominal: 20.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

Repte i instal·lació

Cerca de màxima producció

S’instal·la el camp solar buscant la màximaproducció i rendiment per m2, ja que l’espaidisponible és limitat. Es va buscar per tant unadistribució coplanar, evitant ombres pels murs acoberta de la mateixa nau.De dilluns a divendresl’aprofitament energètic és de gairebé el 100% idurant el cap de setmana s’assimila la totalitat delconsum residual de l’edifici que no és gensmenyspreable, per la qual cosa la tassad’autoconsum és del 80%.

Camp solar

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 375 W i eficiència20’1%. Total de 58 panells en el camp solar,sumant una potència de 21,8 kWp. L’orientació ésSUD. Potenciant d’aquesta manera horari de matí,migdia i primeres hores de la tarda.

Inversió solar

Inversor amb tecnologia Shade Fix i alt rendimentde 20 kWn.

Estructura

Estructura coplanar d’alumini.

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…