Projecte

Saltoki

Subministraments de lampisteria, electricitat i materials de construcció per a professionals. 40 anys de trajectòria.

Client

Saltoki

Subministrament de materials per aprofessionals. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a dissabte de 7:00h a 19:30h. Elements de consum: iluminació,maquinaria de moviment de materials(logistica), equipament d'oficina,climatització, maquinaria elèctrica.

Web: www.saltoki.com
Localització: Igualada
Consum anual: 577.695,11 kWh kWh

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd'origen elèctrics buscant màximrendiment i rendibilitat de la inversió. Naude nova construcció.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica amb estructuraorientada a sud, inclinació 15º a la cobertade l'edifici. Recerca de la reducció de lesemissions de CO2 i reducció de la despesaal màxim.

PROJECTE

Potència pic: 244.460 kWp.
Potència nominal: 245.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Venda d'excedents.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Coordinació de treballs d'una gran planta

Disseny de planta i pla de treball a mida

Es planteja el repte de dissenyar una gran plantafotovoltaica per a una gran empresa, el primerrepte assolit és el dimensionat de la planta quanta potència necessària, seguidament disseny tècnici projecte de distribució en una coberta de6.857,62 m2, i finalment l'elaboració d'un plad'obra que permeti coordinar els treballs segonsobjectius de disseny i necessitats del client. L'obraes va executar en 3 setmanes per l'equip tècnic.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins d'alt rendiment. Potènciaper panell de 340 W i eficiència 20%. Total de 719panells en el camp solar, sumant una potència de244,5 kWp. L'orientació totalment SUD potenciantd'aquesta manera el màxim rendiment i hores desol. Distribució per tota la coberta de 6.857,62 m2.

INVERSOR SOLAR

Dos inversors de 185 + 60 kWn, amb MPPT 9/9 i 6/6permetent d'aquesta manera fer fins a 30 seccionsde string diferents, optimitzant així potència,control i seguretat al seccionar el camp solar.

ESTRUCTURA

Estructura d'alumini a 15º i llastrada amb maons

RESULTATS

Generació fotovoltaica

370.302,96 kWh

(75 % del consum)

Autoconsum efectiu

80%

(296.241,6 kWh)

Excedents

20%

(74,060,4 kWh)

Reducció de la despesa

63%

Amortització del sistema

4 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
221.562,60
Kg de CO2
17940
arbres plantats