Projecte

Gràfiques vilanova

60 ANYS D'EXPERIÈNCIA ALMÓN DEL DISSENY I LAIMPRESSIÓ D'ALTA QUALITAT

Client

Gràfiques vilanova

Disseny, pre impressió i impressió d'altaqualitat. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a divendres de 8:00h a 16:00h. Elements de consum: aparellsinformàtics, maquinaria d'impressió ioperacions derivades, il·luminació iclimatització.

Web: www.grafiquesvilanova.com
Localització: Carrer del Merlet, 22, 08700 Igualada
Consum anual: 55.700 kWh kWh

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd'origen elèctrics, millora de la RSC del'empresa reduint la petjada de carboni.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica a la coberta dellocal industrial. Recerca de la reducció deles emissions de CO2 i reducció de ladespesa.

PROJECTE

Potència pic: 21.750 kWp.
Potència nominal: 20.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Instal·lació fotovoltaica

Cerca de màxima producció

S'instal·la el camp solar buscant la màximaproducció i rendiment per m2, ja que l'espaidisponible és limitat. Es va buscar per tant unadistribució coplanar, evitant ombres pels murs acoberta de la mateixa nau.De dilluns a divendresl'aprofitament energètic és de gairebé el 100% idurant el cap de setmana s'assimila la totalitat delconsum residual de l'edifici que no és gensmenyspreable, per la qual cosa la tassad'autoconsum és del 80%.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 375 W i eficiència20'1%. Total de 58 panells en el camp solar,sumant una potència de 21,8 kWp. L'orientació ésSUD. Potenciant d'aquesta manera horari de matí,migdia i primeres hores de la tarda.

INVERSOR SOLAR

Inversor amb tecnologia Shade Fix i alt rendimentde 20 kWn.

ESTRUCTURA

Estructura coplanar d'alumini.

RESULTATS

Generació fotovoltaica

34.159,50 kWh

(61 % del consum)

Autoconsum efectiu

80%

(27.327,60 kWh)

Excedents

20%

(6.831,90 kWh)

Reducció de la despesa

64 %

Amortització del sistema

4,6 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
20.495,7
Kg de CO2
1577
arbres plantats