Projecte

Els Fogons

Cuina casolana per endur. Restaurant i encàrrecs per a esdeveniments especials.

Client

Els Fogons

Restauració i cuina casolana de menjar perendur. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a diumenge de 8:00h a 16:00h. Elements de consum: aparells de cuinaelèctrics, electrodomèstics, forn elèctric,càmeres refrigerants, il·luminació iclimatització.

Web: www.elsfogons.com
Localització: Igualada
Consum anual: 53.685,31 kWh kWh

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd'origen elèctrics, incloent-hi la substituciód'un forn de gas per un elèctric.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica a la coberta dellocal comercial. Recerca de la reducció deles emissions de CO2 i reducció de ladespesa.

PROJECTE

Potència pic: 23.625 kWp.
Potència nominal: 21.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Coberta amb afectació d'ombres

Plantejament d'strings per optimització

Es planteja l'agrupació dels panells amb conflicteen un sol string, per evitar una caiguda massiva depotència en el cas d'una afectació per ombra. Lesombres no són massives sinó d'afectació puntual,per la qual cosa és suma a l'agrupació per stringels panells amb tecnologia Half Cell i l'inversorsolar amb tecnologia d'optimització d'ombresShade Fix de SMA. Tots aquests elements sumatsfan que les pèrdues sigui absolutament mínimes.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 375 W i eficiència20'1%. Total de 63 panells en el camp solar,sumant una potència de 23,6 kWp. L'orientació ésdoble, EST i SUD. Potenciant d'aquesta manerahorari de matí, migdia i primeres hores de la tarda.

INVERSOR SOLAR

Dos inversors amb tecnologia Shade Fix i altrendiment per potenciar les dues orientacions idisminuir afectacions per ombres.

ESTRUCTURA

Estructura mixta d'alumini i llastrada.

RESULTATS

Generació fotovoltaica

34.537,72 kWh

(64 % del consum)

Autoconsum efectiu

93%

(32.120,08 kWh)

Excedents

7%

(2.417,64 kWh)

Reducció de la despesa

60%

Amortització del sistema

4.5 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
20.722,63
Kg de CO2
1594
arbres plantats