Projecte

Consell Comarcal de l'Anoia

Una finestra a 33 municipis de la comarca de l'Anoia.

Client

Consell comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia. Administració pública dels diferents municipis de la comarca de l'Anoia. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a divendres de 8:00h a 16:00h. Elements de consum: aparells de oficinaelèctrics, informàtica i servidors,iluminació i climatització elèctrica,ascensor i altres elements de petitconsúm

Web: www.anoia.cat
Localització: Plaça Sant Miquel, 5, 08700 Igualada, Barcelona
Consum anual: 92.400 kWh kWh

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd'origen elèctrics durant les hores solarsmitjançant l'implantació d'energia solarfotovoltàica.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica a 3 diferentscobertes de l'edifici històric del consellcomarcal. Recerca de la reducció de lesemissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 26.980 kWp.
Potència nominal: 25.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Una coberta amb molta història

Màxima integració
Els treballs en l'edifici del Consell Comarcal s'handut a terme amb les màximes d'integracióarquitectònica del camp solar en la coberta,mirant de disminuir qualsevol impacte visualnegatiu i amb la cura de no causar cap mena dedesperfecte en un edifici ja centenari i patrimonide la ciutat d'Igualada.
Alhora es busca combinar inclinacions iorientacions lleugerament diferents sense tenircap pèrdua de rendiment.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 380 W i eficiència20'3%. Total de 71 panells en el camp solar,sumant una potència de 27 kWp. L'orientació ésdoble SUD I dues inclinacions, 10º i 15º. S'obté aixíuna gran irradiació solar.

INVERSOR SOLAR

Inversor trifàsic de 25 kWn i tres strings per apoder dividir el camp solar en 3 (les tres superficiesd'instal·lació utilitzades).

ESTRUCTURA

Estructura mixta d'alumini coplanar i llastrada.

RESULTATS

Generació fotovoltaica

39.474 kWh

(49 % del consum)

Autoconsum efectiu

90%

(35.526,6 kWh)

Excedents

10%

(3.947,4 kWh)

Reducció de la despesa

53%

Amortització del sistema

5,1 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
21.752,63
Kg de CO2
1690
arbres plantats