Manteniment

El manteniment de plaques solars preventiu és de vital importància per a un correcte funcionament de les instal·lacions. Com és obvi, la instal·lació necessita unes atencions al llarg de la seva vida, sobretot, per assegurar-nos que tots els seus components funcionin perfectament.

Plaques solars

Cal revisar que no hi hagi trencaments, que estiguin netes i que es conservin gairebé com el primer dia. És recomanable, com a mínim, netejar les plaques i controlar-ne la temperatura almenys dues vegades l’any.

Inversors

Per a un bon manteniment, cal verificar que funcioni correctament, que el cablejat estigui en bones condicions, etc. És recomana revisar-lo dues vegades a l’any i comprovar que tot funcioni adequadament.

Proteccions

És important, també un cop l’any, revisar el seu estat, mesurar la intensitat i tensió, els valors de terra, els cablejats i connectors, fusibles, etc.

Biorenovables - Plaques Solars Fotovoltaiques - Autoconsum Empresa - Servei

Suports

Cal revisar visualment les estructures per comprovar el seu estat i evitar danys causats per la climatologia, assegurar que els panells estiguin ben fixats, les juntes segellades, la connexió a terra en bon estat, etc.

Oferim tot el manteniment que necessita la teva instal·lació residencial o d’empresa!

Manteniment prèmium

Opció recomanada

Neteja de plaques solars amb producte especials.

Revisió de l’estructura, correcte collat i seguretat.

Revisió dels inversors i sistema de monitoratge.

Comprovació del sistema elèctric i de proteccions CC/CA.

Revisió del cablejat i les canalitzacions.

Redacció d’informe i certificat de manteniment.

Monitoratge en directe de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.

15,30€

pagament mensual

Manteniment bàsic

Neteja de plaques solars amb producte especials.

Revisió de l’estructura, correcte collat i seguretat.

Revisió dels inversors i sistema de monitoratge.

Comprovació del sistema elèctric i de proteccions CC/CA.

Revisió del cablejat i les canalitzacions.

Redacció d’informe i certificat de manteniment.

153,00€

pagament únic

Per què cal un bon manteniment de la instal·lació?

1. Més durabilitat

Allargarem la vida útil de tots els components de la instal·lació.

2. Retorn econòmic

Augmentem del rendiment, el que permet tenir un augment de la producció que gairebé paga el cost del manteniment.

3. Millor eficiència

Que la superfície de les plaques estigui bruta pot afectar de manera sensible al funcionament del sistema i al seu rendiment, provocant pèrdues d’entre un 8% i un 15% o inclús més.

4. Rendiment estable

El bon estat del sistema garanteix un rendiment més estable i continu.

5. Seguiment de l’estat

El nostre assessorament professional continuat, et permetrà tenir la tranquil·litat de que tot està en bones mans.

Rendiment de les plaques solars

100%

Panells nets

95%

6 mesos sense neteja

92%

12 mesos sense neteja

85%

Fang / pol·lució extrema

70%

Defecació ocells

60%

Brutícia extrema
(fang + ocells + pol·lució)